30 Kasım 2015 22:34 Anasayfam Favori İletişim Künye Ziyaretçi Defteri Sitene Ekle
 
SİİRT ERUH 3.KOM. TUGAYI KOMUTANLIĞI (AKREP ÜS BÖLGESİ) İÇME SUYU YAPIM İŞİ - Siirt Doğuş Gazetesi
ANASAYFAYA DÖN
12 Ağustos 2013 Pazartesi Saat 15:46
SİİRT ERUH 3.KOM. TUGAYI KOMUTANLIĞI (AKREP ÜS BÖLGESİ) İÇME SUYU YAPIM İŞİ

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/App_Themes/Tema2/images/hata_icon.png

Pencereyi Kapat

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/App_Themes/Tema2/flash/loading_ekap.swf

Formun Üstü

SİİRT ERUH 3.KOM. TUGAYI KOMUTANLIĞI (AKREP ÜS BÖLGESİ) İÇME SUYU YAPIM İŞİ

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ

Siirt Eruh 3.Kom. Tugayı komutanlığı (Akrep üs Bölgesi) İçme suyu yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                     : 2013/102365

 

1-İdarenin

a) Adresi:Hz. Veysel Karani Cad. Kurtalan Yolu Üzeri Tugay Karşısı 116 56100 MERKEZ/SİİRT

b) Telefon ve faks numarası:4842232349 - 4842232334

c) Elektronik Posta Adresi:siirtilozelidaresi@siirtilozelidaresi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                 :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                               :  Siirt ili Eruh ilçesi

c) İşe başlama tarihi                                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                      :  Yer tesliminden itibaren 45 (Kırk Beş) takvim günüdür.
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                               :  Hz.Veysel Karani Cad. Kurtalan yolu üzeri Tugay karşısı İl Özel İdaresi İhale Salonu/SİİRT

b) Tarihi ve saati                                                :  13.08.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu İhale kurumunun Yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) ALT YAPI IV. Grup İçme-Kullanma suyu ve kanalizasyon işleri ile İhale konusu iş Benzer İş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:Jeoloji veya Jeofizik Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı Siirt İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hz.Veysel Karani Cad. Kurtalan yolu üzeri Tugay karşısı İl Özel İdaresi Evrak kayıt servisi /SİİRT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Formun Altı

 

DİĞER İLANLAR
GÜNÜN GAZETESİ
YAZARLAR
ÇOK OKUNANLAR

milhaber / mil
Reklam - İletişim - İnsan Kaynakları - Yayın İlkeleri - MOBİL
Tüm Hakları Saklıdır © 2004-2011 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.